Zajišťujeme správu bytových domů a budov rozdělených na jednotky, spočívající ve:

 

  • vyúčtování služeb a spotřeb – elektrická energie společných částí, provoz výtahu, teplo, chlad, ohřev vody, vodné/stočné a další
  • evidence a vyúčtování fondu oprav, provozních a jiných režií (správa, mzdy, administrativní náklady společenství vlastníků, případný úvěr)
  • vedení podvojného účetnictví včetně výkazu zisku a ztrát, hospodářské rozvahy a daňových přiznání
  • evidence, kontrola a zajišťování pravidelných revizních zpráv technických zařízení ve společných částech domu (ruční hasicí přístroje, hydranty, komíny, plynové rozvody, rozvody elektro spol. prostor, hromosvody a jiné)
  • pomoc při zajištění oprav a odstranění havarijních stavů.